24 March 2023
Conference
Aprendizaje incidental e intencional del español mediante la escritura asistida por inteligencia artificial
Date and time
Wednesday, November 9, 2022 - 12:00 h
Place
Aula 310 (Campus Catalunya URV, Avinguda Catalunya, Tarragona, Espanya) Show map [+]
Description

A càrrec del Dr. Sven Tarp (Universitat d'Aarhus, Dinamarca), referent mundial en l'àmbit de la lexicografia i un dels fundadors de la Teoria Funcional de la Lexicografia. Reflexionarà sobre el paper de la lexicografia en el desenvolupament d'assistents d'escriptura basats en models de llenguatge basats en IA. Presentarà algunes reflexions sobre què és realment la lexicografia tant des d'una perspectiva històrica com contemporània, i després se centrarà en un projecte en curs orientat a desenvolupar un assistent d'escriptura en espanyol, semblant a Grammarly però amb caraterístiques pròpies.

Si no podeu assistir-hi presencialment, la sessió es podrà seguir també per Teams. S'hi adjunta l'enllaç: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDMzOGVkMzctZmE5OC00MGRjLTljZjItNDhiNTJmNDM3ZjQ1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f311296b-3e82-4c4e-82a9-a8e403a42b11%22%2c%22Oid%22%3a%220db1b797-2cc0-4d64-b927-b2ebe663d6f5%22%7d 

Organizer
Antoni Nomdedeu-Rull, Departament de Filologies Romàniques
Contact
Category and keywords
Language Service
Share