26 March 2023
Conference
GRLMC SEMINARS: “Corpus Pragmatics: the annotation process”
Date and time
Tuesday, October 25, 2022 - 17:30 h
Place
Seminari Departament de Filologies Romàniques (Campus Catalunya URV, Avinguda Catalunya, Tarragona, Espanya) Show map [+]
Description

El Grup de Recerca en Lingüística Matemàtica (GRLM) del Departament de Filologies Romàniques presenta el seminari: "Corpus Pragmatics: the annotation process". 

Com a ponent invitada assistirà Giorgia Mannaioli, de la Università Roma Tre.

També serà possible connectar-se al Seminari a través del següent enllaç: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjBiNzdiYTAtMTQxMC00YjhjLThiYzYtMGUwNTQ5M2EzNjIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f311296b-3e82-4c4e-82a9-a8e403a42b11%22%2c%22Oid%22%3a%224d38bb3e-c43a-4efb-ab94-63ac4956e963%22%7d  

Category and keywords
Reserch
Share