27 March 2023
Online
Club de lectura negre: La maleta sarda
Date and time
Tuesday, November 23, 2021 - 18:00 h
Place
Av. Catalunya, 5, Tarragona, Espanya Show map [+]
Description

Remprenem el Cicle de lectura Negre que coordina Margarida Aritzeta amb el comentari de eva obra: La maleta sarda, edicions Columna

L'activitat es farà per internet. Per accedir:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTJlYzc0NzctYzAxNi00Y2NkLWFlNTYtMmE1NTNkYmZjNjRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f311296b-3e82-4c4e-82a9-a8e403a42b11%22%2c%22Oid%22%3a%2275cbe626-2200-4f5c-94e8-6bafa0590e30%22%7d

Us esperem!

Organizer
Iubilo-URV
Category and keywords
Society & Culture
Share